Arktan logo

Zekai

Arktan logo

ZekAI is a set of AI tools for Education, Retail, and Media purposes using their AI tools Author, Chatbot and Designer.

Mobile App
Freemium